Da je svaki dan zdrav i bezbedan

OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

TIGAR TYRES DOO, privredno društvo sa registrovanim sedištem na adresi Nikole Pašića 213, 18300, Republika Srbija, matični broj: 17466461, PIB: 102192352 (u daljem tekstu: „Rukovalac“), ovim putem obaveštava zainteresovana lica o načinu korišćenja ličnih podataka u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 97/2008, 104/2009 – dr.zakon, 68/2012 – Odluka US i 107/2012) (u daljem tekstu: „Zakon“):

1. Podaci koji bi se obrađivali
a) ime i prezime;
b) QV broj (ukoliko postoji);
c) broj osoba (odrasli i/ili dece) koje će učestovati
sa zainteresovanim licem u šetnji;
d) vreme šetnje;
e) e-mail adresa;
f) broj mobilnog telefona;
g) fotografije;

2. Svrha prikupljanja i dalje obrade
Rukovalac organizuje „Porodični dan zdravlja i bezbednosti“ u okviru kojeg je centralni događaj humanitarna „Šetnja dobrote“ u cilju promocije zdravog stila života nakon čega će Rukovalac za svaki pređeni kilometar donirati sredstva gradu u humanitarne svrhe.
Vaši lični podaci definisani pod tačkom 1. ovog obaveštenja biće prikupljeni ukoliko iskažete interesovanje za učešćem u „Šetnji dobrote“. Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste potreba za ispunjavanjem svih bezbedosnih potreba u pogledu organizacije samog događaja jer se očekuje veliki broj učesnika kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenom. Pored toga, neophodni su nam i statistički podaci o broju učesnika zbog samo programa koji će obuhvatati sektore za animaciju dece, edukativni deo za mlade i odrasle, muzički performans i slično.
Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih Zakonom ne zahteva drugačije.

3. Način korišćenja podataka
Društvo će obaviti prikupljanje, beleženje, pretraživanje, i razvrstavanje prikupljenih podataka.
Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, poluautomatska i/ili ručna.

4. Informacije o korisnicima podataka
Društvo neće podatke o ličnosti iz tačke 1. dati na korišćenje drugim licima izuzev u slučaju kada tako nalažu pozitivni propisi Republike Srbije.

5. Obaveznost i pravni osnov obrade podatka
Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno.
Saglasnost za obradu podataka možete opozvati u svakom trenutku. Pravne posledice u slučaju opoziva ne postoje.

6. Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka
Obrada nije dozvoljena ako:
a) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
b) se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;
c) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
d) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
e) je način obrade nedozvoljen;
f) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
g) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
h) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

U skladu sa Zakonom, imate prava da na Vaš zahtev budete obavešteni vezano za obradu podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate ako:
a) svrha obrade nije jasno određena;
b) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
c) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
d) je način obrade nedozvoljen;
e) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
f) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
g) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

7. Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka
Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, ali ne duže od 15.10.2019. godine.

Mere zaštite
Rukovalac će preduzeti odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitio Vaše poda- tke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.
Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju kod Rukovaoca, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

SAGLASNOST
Ovim potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti te ovim dajem saglasnost da Rukovalac može obrađivati moje podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.